Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα
Προφίλ Δήμου
Συμπαραστάτης Δ&Ε
Υπηρεσίες & Επιχ/σεις
Πολιτική Προστασία
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Πολιτισμός
Αντιδημαρχεία Παιδείας
Προκηρύξεις Θέσεων
Τα νέα του Δήμου
Δικαιολογητικά
Αρχείο Διακηρύξεων
Γεωγραφικό Σύστημα
Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η.
Οπτικοακουστικό Υλικό
Εκσκαφές Οδοστρώματος
Επικοινωνήστε με το Δήμαρχο
Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολιτών
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω σταθερού στο
801-11-45000
ή από κινητό στο
2313-314389

Newsletter

Διαύγεια
new_kemlogo_2.jpg

Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε
Γραφείο Αθλητισμού
 ΧΑΝΘ Παράρτημα Καλαμαριάς

Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Καλαμαριάς
Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς

 
              

Υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος τεχνικής, επιστημονικής και οικονομικής υποστήριξης»
Εκτύπωση
Αριθ.Πρωτ: 42881/23-10-12

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς  προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος τεχνικής, επιστημονικής και οικονομικής υποστήριξης» και «Ενεργειακές επιθεωρήσεις στα κτίρια του Δημοτικού Μεγάρου  Καλαμαριάς - Μεταμορφώσεως 9, του 12ου Δημοτικού Σχολείου, του Δημοτικού κολυμβητηρίου και του κτιρίου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, του συνολικού έργου με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης -53.000,00- ΕΥΡΩ  με Φ.Π.Α. 

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και κατά 30% από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Καλαμαριάς, αίθουσα Γραφείο προμηθειών,1ος  όροφος, Δ/νση  Κομνηνών 58, την 12η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10:30 π.μ.

Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε -2.650,00- ΕΥΡΩ  και κατατίθεται με γραμμάτιο του Τ.Π.& Δ ή  εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Πληροφορίες επί θεμάτων διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών  του Δήμου.

Αρμόδια  υπάλληλος: Μ. Σουβλάκη,  Τηλ:  2313-314008 FAX: 2310-455-972.

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων: Θεολόγου Δέσποινα, Τηλ. 2313-314-072

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώlogo_politiki_prostasia.jpg
autoprostasiabanner.png
wifi hotspot.jpg Για την προβολή χρειάζεστε εγκατεστημένο το QuickTime

Ανακύκλωση
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών
selfhelp
Follow us on Twitter Find us on Facebook
alt=
 MasterCard SecureCodeVerified by Visa

Κοινωνία της Πληροφορίας