Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα
Προφίλ Δήμου
Συμπαραστάτης Δ&Ε
Υπηρεσίες & Επιχ/σεις
Πολιτική Προστασία
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Πολιτισμός
Αντιδημαρχεία Παιδείας
Προκηρύξεις Θέσεων
Τα νέα του Δήμου
Δικαιολογητικά
Αρχείο Διακηρύξεων
Γεωγραφικό Σύστημα
Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η.
Οπτικοακουστικό Υλικό
Εκσκαφές Οδοστρώματος
Επικοινωνήστε με το Δήμαρχο
Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολιτών
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω σταθερού στο
801-11-45000
ή από κινητό στο
2313-314389

Newsletter

Διαύγεια
new_kemlogo_2.jpg

Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε
Γραφείο Αθλητισμού
 ΧΑΝΘ Παράρτημα Καλαμαριάς

Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Καλαμαριάς
Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς

 
              

Προέγκριση - άδεια ίδρυσης & λειτουργίας μικτού κατάστηματος Υγ.ενδιαφέροντος & προσφοράς υπηρεσιών
Εκτύπωση
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Κ.Υ.Ε.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 7-9
ΤΗΛ. 2313 314222 -
2313 314223 -2313 314224

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης μικτού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

 1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση, του χώρου, όπου πρόκειται να  εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Καθώς και ο αριθμός αυτών.
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητος ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθρου 3 του ν.3731/2008 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή  το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών  φορέων.
 3. Έγγραφο για την κυριότητα του ακινήτου ή η μίσθωση ή η παραχώρηση του χώρου όπου θα εγκατασταθούν οι υπολογιστές.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του διαχειριστή της πολυκατοικίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο:

  i) Όταν έχει κανονισμό
  Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού .............αρ............ οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως .............από τον .........Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα έχει κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος.

  ii) Όταν δεν έχει κανονισμο
  Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού .............αρ............ οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως .............από τον .................... Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα δεν έχει κανονισμό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών  επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος.
  Σε περίπτωση ελλείψεως του διαχειριστή, τη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος γράφοντας το ίδιο ακριβώς κείμενο και προσθέτοντας η α) επίσης δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής.
 5. α) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από Μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις Προυποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό του Κανονισμού  Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά στα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προυφιστάμενο του 1955 κλπ).
  β) Αντίγραφα στοιχείων νομιμότητας του χώρου στα οποία αναφέρρεται (π.χ.άδεια δόμησης, δηλώσεις αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί τις αυθαιρέτου διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιοτητας κλπ).
  γ) Σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.ΥΕ.,περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (π.χ.αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α.)             
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι ο αιτών δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή υπό δικαστική αντίληψη (αρ.1 παρ.2γ ΠΔ.180/79). Εάν η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υποβάλλεται από ανώνυμη  Εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η υπεύθυνη δήλωση    αφορά τους μετόχους ή  εταίρους αντίστοιχα που εκπροσωπούν την εταιρεία. Εάν την άδεια αιτείται ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από όλους τους ομόρρυθμους ή ετερόρρυθμους εταίρους (αρ.1 παρ.4 ΠΔ.180/79)
 7. 'Εναρξη επιτηδεύματος ή μεταβολή από την εφορία.
 8. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητος
 9. Τρείς (3) φωτογραφίες μικρές.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται υπεύθυνα ότι δεν έχει αφαιρεθεί «οριστικά» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ'ονόματι του ενδιαφερόμενου άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί «οριστικά», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης  της ποινής αυτής.
 11. Αν πρόκειται για εταιρείες ή σωματεία, αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (φεκ) καταστατικού.
 12. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου ) στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: «o/η κάτωθι  υπογράφων /φουσα ...δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα απά τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1  παρ.2 του Π.Δ. 180/1979. όπως αυτό ισχύει» (στην περίπτωση χορήγησης άδειας σε καταστήματα στα οποία προσφέρονται  οινοπνευματώδη ποτά).  Στην περίπτωση όπου την  αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικού υπευθύνου, όλων των μελών εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ.), όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ΑΕ), όλων των διαχειριστών (ΕΠΕ) με το ίδιο περιεχόμενο. 
Χορήγηση άδειας κατ/τος σε αλλοδαπούς.

Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. η ειδική ταυτότητα ομογενούς η προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς η άδεια διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της ΕΕ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ  ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ

logo_politiki_prostasia.jpg
autoprostasiabanner.png
wifi hotspot.jpg Για την προβολή χρειάζεστε εγκατεστημένο το QuickTime

Ανακύκλωση
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών
selfhelp
Follow us on Twitter Find us on Facebook
alt=
 MasterCard SecureCodeVerified by Visa

Κοινωνία της Πληροφορίας