Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα
Προφίλ Δήμου
Συμπαραστάτης Δ&Ε
Υπηρεσίες & Επιχ/σεις
Πολιτική Προστασία
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Πολιτισμός
Αντιδημαρχεία Παιδείας
Προκηρύξεις Θέσεων
Συμβάσεις Αναδόχων
Τα νέα του Δήμου
Δικαιολογητικά
Αρχείο Διακηρύξεων
Γεωγραφικό Σύστημα
Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η.
Οπτικοακουστικό Υλικό
Επικοινωνήστε με το Δήμαρχο
Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολιτών
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω σταθερού στο
801-11-45000
ή από κινητό στο
2313-314389

Newsletter

Διαύγεια
Αστερόκοσμος
new_kemlogo_2.jpg

Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε
Γραφείο Αθλητισμού
 ΧΑΝΘ Παράρτημα Καλαμαριάς

Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Καλαμαριάς
Δημοτικές Εκλογές 2014
Δημοτικές Εκλογές 2014

 
              

Προέγκριση - άδεια ίδρυσης & λειτουργίας μικτού κατάστηματος Υγ.ενδιαφέροντος & προσφοράς υπηρεσιών
Εκτύπωση
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Κ.Υ.Ε.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 7-9
ΤΗΛ. 2313-314222/3

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης μικτού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου


Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφαση των Υπουργών  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Περιβαλλοντικής Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΦΕΚ Β' 2496/04-11-2011).

  1. Αίτηση  - Υπεύθυνη  Δήλωση ενδιαφερόμενου με τα πλήρη στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και εφόσον πρόκειται για εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Επίσης το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης και ο αριθμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα εγκατασταθούν στο κατάστημα. Απαραίτητο έγγραφο
  2. Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης όπως - οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο).
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαχειριστή της πολυκατοικίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφή   Σχετικό έγγραφο
Σε περίπτωση ελλείψεως του διαχειριστή, τη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην αίτηση του.

i) ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
     Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού .............αρ............ οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως .............από τον .........Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα έχει κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος. 
ii) ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
     Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού .............αρ............ οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως .............από τον .................... Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα δεν έχει κανονισμό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών  επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος. 
Σε περίπτωση ελλείψεως του διαχειριστή, τη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος γράφοντας το ίδιο ακριβώς κείμενο και προσθέτοντας η α) επίσης δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής

Το ίδιο κείμενο συμπληρώνεται σε υπεύθυνη δήλωση και για τη χρήση προκηπίου οικοδομής, εφόσον απαιτείται,  στην οποία όμως πρέπει να δηλώνεται πως συμφωνεί το σύνολο των ιδιοκτητών.
(Σε περίπτωση που στο κτίριο δεν στεγάζονται κατοικίες υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη με τη οποία να το δηλώνει)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
2) H χορήγηση προέγκρισης αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3) Η χορήγηση προέγκρισης δεν παρέχει δικαίωμα νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος προ της χορήγησης οριστικής άδειας.
4) Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης  προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο
5) Εξουσιοδότηση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) σε περίπτωση που δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά ο ενδιαφερόμενος στον οποίο θα εκδοθεί η άδεια. 

Δικαιολογητικά για τη xoρήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος μετά τη λήψη της απαιτούμενης προέγκρισης

1.   Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
2.  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητος ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθρου 3 του ν.3731/2008 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή  το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών  φορέων)
3.   Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν υπογεγραμμένα από μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για ΚΥΕ σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ΚΥΕ περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες για ΑΜΕΑ)
4.  Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε. κ.λ.π.)
5.   Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το πρωτοδικείο για ΟΕ ή ΕΕ 
6.  Δήλωση ορισμού του υγειονομικού και αγορανομικού υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου ) στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: «o/η κάτωθι  υπογράφων /φουσα ...δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα απά τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1  παρ.2 του Π.Δ. 180/1979. όπως αυτό ισχύει» (στην περίπτωση χορήγησης άδειας σε καταστήματα στα οποία προσφέρονται  οινοπνευματώδη ποτά).  Στην περίπτωση όπου την  αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικού υπευθύνου, όλων των μελών εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ.), όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ΑΕ), όλων των διαχειριστών (ΕΠΕ) με το ίδιο περιεχόμενο.
8.  Ανταποδοτικό τέλος  88euro της Δ/νσης δημόσιας υγείας & υγιεινής, το οποίο θα καταβάλλεται στην Αγροτική   Τράπεζα στον αριθμό 21503002467-31. Το αποδεικτικό   κατάθεσης θα προσκομίζεται μαζί με τα υπόλοιπα  δικαιολογητικά.
9. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, όπου αυτό απαιτείται. (Κρήτης 46, τηλ.2310399236)
10. Πέντε (5) πρόσφατες φωτογραφίες μικρές, του ενδιαφερόμενου ή σε περίπτωση εταιρείας του υγειονομικού υπευθύνου.
11. Προβλεπόμενο παράβολο 185 euro από το ταμείο του Δήμου  Καλαμαριάς (την ημέρα 
     κατάθεσης της αίτησης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-2007  (ΦΕΚ 2438 Β).
     Για υπεραγορές τροφίμων (Super markets):
    - με εμβαδόν μέχρι 1.000 τμ: 180 euro
    - με εμβαδόν από 1.000 τμ μέχρι 5.000 τμ: 250 euro
    - με εμβαδόν πάνω από 5.000 τμ: 375 euro
12. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
13. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται υπεύθυνα ότι δεν έχει αφαιρεθεί «οριστικά» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ' ονόματι του ενδιαφερόμενου άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί «οριστικά», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής.
15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι ο αιτών δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή υπό δικαστική αντίληψη (αρ.1 παρ.2γ ΠΔ.180/79). Εάν η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υποβάλλεται από ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η υπεύθυνη δήλωση αφορά τους μετόχους η εταίρους αντίστοιχα, που εκπροσωπούν την εταιρεία. Εάν την άδεια αιτείται ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από όλους τους ομόρρυθμους η ετερόρρυθμους εταίρους (αρ.1 παρ.4 πδ.180/79)

Xορήγηση άδειας κατ/τος σε αλλοδαπούς.

Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. η ειδική ταυτότητα ομογενούς η προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς η άδεια διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της ΕΕ.
                               
Γενικές παρατηρήσεις

1. Όσα έγγραφα προσκομίζονται σε φωτοτυπίες να είναι επικυρωμένα.
2.Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια είναι δυνατόν να συμπληρωθούν  με άλλα δικαιολογητικά που θα κριθούν ως απαραίτητα από την υπηρεσία μας.
3. Εξουσιοδότηση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) σε περίπτωση που δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά ο ενδιαφερόμενος στον οποίο θα  εκδοθεί η άδεια. 
4. Χωρίς άδεια λειτουργίας δεν μπορεί να λειτουργήσει  το κατάστημα
5.  Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις πρέπει  να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από    την αστυνομία ή άλλη δημόσια υπηρεσία.
6. Πληροφορίες για τον τρόπο συγκρότησης των κατ/των ή  εργαστηρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος λαμβάνονται  μόνο από τη Δ/νση υγείας Θεσ/νικης (Μοναστηρίου 15-τηλ.2313330-891)
7. Εάν η σημερινή οδός ή αριθμός της οικοδομής δεν συμφωνεί με αυτόν που αναγράφεται στην οικοδομική άδεια βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ότι πρόκειται για την ίδια οικοδομή 

ΠΡΟΣΟΧΗ :

α)Οι απασχολούμενοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να εφοδιάζονται με βιβλιάριο υγείας (Άρθρο 14 της Α1β/8577/83 Υγειον. Διάταξης).
β) Οι επιγραφές των καταστημάτων γράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία
γ) Σχετικά με το ΚΑΠΝΙΣΜΑ ισχύει ολική απαγόρευση με τον νόμο 3868/2010 ( ο οποίος τροποποιεί τους νόμους Ν.3730/2008 και 3370/2005) και την υπ.αριθμ.104720/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Επιπλέον υπάρχει υποχρέωση


logo_politiki_prostasia.jpg
wifi hotspot.jpg Για την προβολή χρειάζεστε εγκατεστημένο το QuickTime

Ανακύκλωση


Follow us on Twitter Find us on Facebook
alt=
 MasterCard SecureCodeVerified by Visa

Κοινωνία της Πληροφορίας